Privatlivspolitik for patienter                          

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine data.

Specialtandlægerne Sjælland ApS
CVR 25520556
Frederiksberggade 26, 1.
1459 København K

er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på klinik@spsj.dk.

Behandling af persondata
Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.

Dette har vi pligt til at gøre efter henholdsvis autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

I forbindelse med behandlinger indhenter og behandler vi typisk følgende personoplysninger: CPR nr., navn, adresse, telefonnummer, e-mail, øvrige journalnoter, røntgenbilleder, aftryk, prøvesvar m.v.

Formålet med indsamling af oplysninger er at kunne udføre den korrekte behandling af dig og føre den lovpligtige patientjournal.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. uden for klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, f.eks. via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring.  Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f i databeskyttelsesforordningen.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os oplysningerne vil være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. henvisende tandlæge, hospitaler eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med bl.a. følgende modtagere:

  • Andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
  • Andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort
  • Ved henvisning til anden behandling videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
  • I forbindelse med laboratorieprøver videregives oplysningerne til hospitalslaboratorierne
  • I forbindelse med ekstern afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
  • Ved ordinering af medicin videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
  • Ved udfærdigelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende tandlæge og i visse tilfælde henvisende sygehus
  • I andre tilfælde kan oplysninger videregives til pårørende eller f.eks. forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og d og for personfølsomme personoplysninger artikel 9, stk. 2, litra c og h.

Derudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig i medfør af bl.a. sundhedsloven kap. 9 og journalføringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler).

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a.

Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er systemhuse og IT-leverandører.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om, at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan læse mere om den registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.  

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerende faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.